Πίνακες Κατάταξης Διοριστέων, Επιλαχόντων και Απορριπτέων της Ανακοίνωσης Πρόσληψης ΣΟΧ 2/2020 του Νομισματικού Μουσείου για την πλήρωση 5 θέσεων διάρκειας επτά (7) μηνών.

ΣΟΧ 2-2020 ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΔΙΟΡΙΣΤΕΩΝ-ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΩΝ-ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ (ΑΔΑ)