Ο αυτοκράτορας Ιουστινιανός απεικονίζεται σε αυτό το χάλκινο νόμισμα, το φόλλι, τη μεγαλύτερη χάλκινη υποδιαίρεση του βυζαντινού νομισματικού συστήματος μέχρι και τον 11ο αι. Φορά στρατιωτική ενδυμασία και κρατά το σημαντικότερο σύμβολο της αυτοκρατορικής εξουσίας, τη σταυροφόρο σφαίρα. Στην πίσω όψη δίνονται άλλου είδους πληροφορίες:
α) H αξία του νομίσματος, που δηλώνεται με το ελληνικό αριθμητικό Μ (Μ=40 νούμμια), β) το νομισματοκοπείο από το οποίο εξεδόθη σε συντομογραφία: ΝΙΚ, δηλαδή η Νικομήδεια, η πρωτεύουσα της επαρχίας της Βιθυνίας και το δεύτερο μεγαλύτερο νομισματοκοπείο μετά από το μητροπολιτικό της Κωνσταντινούπολης, γ) το εργαστήριο του νομισματοκοπείου από το οποίο κόπηκε: Β (=2ο) και δ) η χρονολογία κοπής του, που είναι το 12ο έτος βασιλείας του Ιουστινιανού, δηλαδή το έτος 538/39 και δηλώνεται με το λατινικό αριθμό ΧΙΙ.
Από τα στοιχεία αυτά φαίνεται ότι η κοπή νομίσματος στο Bυζάντιο, η οποία αποτελούσε αποκλειστική αρμοδιότητα και ευθύνη της αυτοκρατορικής εξουσίας, προστατευόταν από ένα αυστηρό σύστημα κρατικών ελέγχων.

Περισσότερα

Ιουστινιανός Α΄ (527-565)

Ο Ιουστινιανός Α΄ ήταν ένας από τους σπουδαιότερους αυτοκράτορες του Βυζαντίου. Στα χρόνια της βασιλείας του η αυτοκρατορία γνώρισε μεγάλη επέκταση, στο πλαίσιο της Reconquista, της ανακατάληψης των παλαιών εδαφών της ρωμαϊκής αυτοκρατορίας. Ο Ιουστινιανός φρόντισε για την κωδικοποίηση των νόμων, υιοθέτησε νέα φορολογικά και διοικητικά μέτρα και οργάνωσε την άμυνα της αυτοκρατορίας. Η κυκλοφορία των νομισμάτων κατά τη διάρκεια της βασιλείας του ήταν πολύ μεγάλη λόγω των μακρόχρονων πολεμικών επιχειρήσεων και της μισθοδοσίας των στρατιωτών, αλλά και των εκτεταμένων οικοδομικών και οχυρωματικών έργων. Νομίσματά του εκδόθηκαν από 11 διαφορετικά νομισματοκοπεία και σε μεγάλη ποικιλία υποδιαιρέσεων στο χάλκινο νόμισμα.